Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana Vašich údajů a Vašeho soukromí je pro nás prioritou. S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Rádi bychom Vás proto informovali o skutečnostech týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností NOVORENT SE, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 08233641, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. H 2260 (dále jen „správce“ nebo „my“).

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce a naším základním cílem je zajistit ochranu Vašich dat.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

v první řadě zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem uzavření a plnění smluv souvisejících s výkonem naší podnikatelské činnosti, tj. zejména smluv o nájmu či podnájmu nemovitostí, zprostředkování nájmu či podnájmu nemovitostí, smluv o správě nemovitostí.

Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat z důvodu oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu, v případě, že nevyjádříte s tímto účelem zpracování svůj nesouhlas.

Důvodem je možnost, abychom Vás mohli kdykoli seznámit s nejnovějšími nabídkami našich služeb, informovat Vás o připravovaných novinkách z řady našich služeb, které pro vás mohou mít být výhodnější, více Vám vyhovovat a které by Vás mohly zajímat,
před uzavřením smlouvy budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení Vaší poptávky a výkonu práv a povinností s tím souvisejících. Při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné vyřízení, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, zasílat obchodní sdělení a činění dalších marketingových aktivit, před uzavřením smlouvy i během jejího trvání budeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně našich investic a majetku jiných našich klientů za účelem ověření Vaší kredibility,

Vaše osobní údaje budeme dále zpracovávat za účelem plnění našich právních povinností podle platných právních předpisů, zejména povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinností stanovených daňovými a účetním předpisy a povinností dle zákona o archivnictví a spisové službě, dále budeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu oprávněného zájmu za účelem možnosti ochrany a při vymáhání našich práv ve správním, civilním či trestním řízení, na základě Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem oslovení (přímého marketingu), zasílání nabídek i po ukončení platnosti smluv. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V návaznosti na účel zpracování o Vás zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje jako zejména jméno a příjmení, datum narození, osobní stav
  • kontaktní údaje jako adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo,
  • případné další údaje sloužící k identifikaci jako sídlo, fakturační adresa, IČO, DIČ,
  • číslo bankovního účtu, informace o provedených platbách,
  • informace o odebíraných službách,
  • daňové doklady, účetní doklady a záznamy,
  • biometrické údaje- zejména hlasová biometrie a biometrický podpis, spadající do kategorie zvláštních osobních údajů.

OD KOHO OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás. Osobní údaje takto získáváme nejen při vzniku smluvního vztahu, ale i v průběhu trvání našeho smluvního vztahu. Některé osobní údaje o Vás získáváme i z veřejně dostupných zdrojů. Jedná se například o kontrolu Vašich identifikačních údajů podle veřejných evidencí nebo o kontrolu zveřejněných údajů. Dále můžeme Vaše osobní údaje získat i od provozovatelů různých webových portálů.

Poskytnete-li nám navíc v souvislosti s poskytováním našich služeb osobní údaje vztahující se k jiným osobám (například osobní údaje osob, které budou užívat nemovité věci společně s Vámi, Vašich zástupců atd.), stvrzujete tím, že máte oprávnění tak činit a že tyto osoby byly z Vaší strany seznámeny se způsobem zpracování jejich osobních údajů dle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje zpracovává správce. Vaše osobní údaje můžeme, a v některých případech musíme, předávat dalším osobám, které s předanými osobními údaji nakládají buď na základě našich pokynů (jako tzv. zpracovatelé), nebo je využívají k vlastní činnosti. Osobní údaje těmto předáváme vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Pro účely zpracování uvedené výše mohou být Vaše osobní údaje předány dalším příjemcům podílejícím se zejména na dodání služeb, zajišťujícím služby účetní, administrativní, daňové, zajišťujícím provozování webových portálů a s tím souvisejících servisních a dalších IT služeb, realizaci plateb, subjektům poskytujícím marketingové služby, právní služby. V nezbytném rozsahu můžeme poskytnout Vaše kontaktní údaje také orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení, pokud nás o to v souladu s příslušnými právními předpisy požádají.

PO JAKOU DOBU BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu dle účelu zpracování.

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, který jsme s Vámi uzavřeli a následně po dobu 4 let od ukončení poslední smlouvy. Pokud s námi začnete jednat o uzavření smlouvy, ale k uzavření smlouvy nakonec nedojde, uvedené údaje smažeme do tří měsíců ode dne, kdy ukončíme jednání o uzavření smlouvy. Údaje, které jsou zpracovávány za účelem provádění kreditní kontroly, budeme zpracovávat pouze po dobu trvání smluvního vztahu.

Pro účely marketingu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu nebo do doby, než vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo podáte námitku proti tomuto způsobu zpracovávání osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinností stanovených právními předpisy, budeme zpracovávat v souladu s těmito právními předpisy v platném znění. Pro účely zpracování z důvodu případného uplatňování nároků ze smluvních vztahů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, bude zpracovávat po dobu, na kterou nám bude udělen Váš souhlas, případně do doby, než svůj souhlas odvoláte.

Budeme rovněž zpracovávat záznamy o vašem chování na internetových stránkách, které spravujeme získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (tyto záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu našich internetových stránek, ochranu našich oprávněných zájmů a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel. V případě tedy, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies budeme zpracovávat záznamy o vašem chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Správcem po dobu nezbytnou pro vylepšení provozu internetových stránek Správce, resp. po dobu, po kterou budou osobní údaje zpracovávány v návaznosti na udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pro zajištění ochrany Vašeho soukromí jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření. K ochraně Vašich osobních údajů jsme nastavili řešení sestávající se z řady technických prvků, bezpečnostních opatření a postupů odpovídajících konkrétnímu způsobu zpracování a přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť i úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze námi pověřené osoby.

VAŠE PRÁVA

V souladu s GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů správcem následující práva:

právo na přístup k osobním údajům u správce, což znamená, že máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů,

právo na opravu osobních údajů znamená, že nás můžete požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné,

právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje v případě, že i) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat, iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, iv) zpracování je protiprávní nebo v) se ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,

právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, konkrétně v případě, že i) popíráte přesnost osobních údajů, ii) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení, iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo iv) nebo pokud byla Vámi vznesena námitka proti zpracování (do jejího „vyřízení“), Správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy a které zpracováváme automatizovaně. Je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci,

právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že nám můžete podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali,

právo podat stížnost, což znamená že pokud nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme, máte možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz.

právo odvolat souhlas, což znamená, že kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Postačí nám zaslat e-mail či dopis s příslušným vyjádřením, případně nám tuto skutečnost sdělit jiným prokazatelným způsobem. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování údajů osobních údajů do okamžiku odvolání.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u správce buď elektronickou formou na emailové adrese: gdpr@novorent.cz nebo písemně prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu sídla správce.

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme oprávněni měnit tak, aby mohly být zohledněny změny právní úpravy, výkladová stanoviska i služby, které nabízíme. Každou novou verzi těchto zásad zveřejníme na našich internetových stránkách a budeme Vás předem informovat o změnách, které by mohly mít vliv na služby, které Vám poskytujeme.

V Praze dne 6. června 2019

NOVORENT SE